2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi kapsamında 7 günden fazla veya yolluklu/yevmiyeli görevlendirme talebinde bulunacak akademik personel görevlendirme talebini yurdışı için üç hafta, yurtiçi için iki hafta önceden bağlı olduğu Bölüm Başkanlığına EBYS üzerinden ekinde istenen belgelerle birlikte dilekçe ile iletir.

Bölüm Başkanlığının uygun görüşü üzerine ilgili Bölüm Sekreterliği bu dilekçeyi Dekanlığa/Müdürlüğü üst yazı ile bildirir.

Bölüm Sekreterliği İşlem Adımları

1. Yeni İç Yazı

2. Belge Sekmesinden;

  • Belge Son Onay Makamı: Bölüm Başkanı seçilir.
  • Belge Konusu: Dilekçe sahibinin adı-soyadı
  • Belge Dosya Planı: 903.07.00.00'dan uygun olan dosya planı
  • Belge İçerik Şablonu: Bölüm - Görevlendirme Dekanlığa/Müdürlüğe Üst Yazı

3. Üstyazı sekmesinden üst yazı düzenlenir.

4. İlgi listesi sekmesinden ilgilinin dilekçesi ilgi olarak eklenir.

5. Ekler sekmesinden ilgi klasöründen seçilerek ilgilinin dilekçesi ve varsa dilekçe ekleri belgeye ek olarak eklenir. (Resim 1 - Resim 2)

6. Dağıtım listesi sekmesinden ilgili dekanlık/müdürlük seçilir.

7. Metin önizleme ile metnin son hali görüntülenir ve hata/eksik yoksa imza için bölüm başkanına gönderilir. (Örnek Yazı)